SINAVLAR

Teorik Sınav Kuralları için tıklayınız.

Performans Sınav Kuralları için tıklayınız.

 

Sınav Organizasyonu

Sınav organizasyonu ilgili Müdür ile Müdür Yardımcısı tarafından yapılır. Müdür ile Müdür Yardımcısı tarafından karar verilen sınav tarihlerine göre Sekreter tarafından oluşturulan sınav takvimi web sayfasında ilan edilir. Başvuru sahiplerinin belirli bir sınav tarihi için başvurmuş olması ve başvurunun kabul edilerek aday statüsünü kazanması halinde Sekreter tarafından başvurulan sınav tarihi için hazırlanacak Sınava Katılacak Aday Listesine eklenir.

Herhangi bir sınav tarihi ilan edilmeden yapılan başvurular için, sınav tarihi Müdür Yardımcısı tarafından belirlenir. Başvurusu kabul edilerek aday statüsünü kazanmış olanlar için, Sekreter tarafından Sınava Katılacak Aday Listesi buna göre oluşturulur.

Müdür ile Müdür Yardımcısı tarafından belirlenen Karar Verici ve sınav yapıcı, Sınava Katılacak Aday Listesine eklenerek onaylanır. Sınavlar, Sınav Prosedürüne göre Karar Verici ve Sınav yapıcı tarafından yapılır. Sınavda görev alan Sınav Yapıcının desteklenmesi, sınavın lojistik organizasyonu, sınavların yürütülmesi ve değerlendirme sonuçlarının müdüre iletilmesi sınav yapıcı tarafından gerçekleştirilir. Sınavların yürütülmesi ve değerlendirilip ölçülmesi Sınav Yapma Prosedürü detaylandırılmıştır.

 

Sınav Uygulama Alanı Seçilmesi

 

Plana dâhil edilen tüm sınavların uygulama alanı (Sınavın nerede yapılacağı) seçilirken; başvuru yapan adayların ikametgâhları, mevsim şartları, ilgili programda belirtilen şartlar vb. göz önünde bulundurulur. İNÜSEM, gezici sınav merkezleri veya kendi sınav merkezlerinde, sınavlarını gerçekleştirir. Gezici sınav merkezleri için işletmelerle,16 maddeden oluşan işletmenin yükümlülükleri ve İNÜSEM’ nin yükümlülüklerini, karşılıklı yürütme ve  bu yürütmenin ne kadar süre ile geçerli olacağını beyan eden protokol ve protokol eki imzalanır. Protokol eki ilgili meslek dallarında, zorunlu birimlerden hangi sınavların işletmede gerçekleşeceğini ifade eder.  Sınav yeri uygunluk formu ile kullanılacak malzeme, gerekli ekipman ve sınav yerinin sınav yapmaya uygun olup olmadığı ile ilgili gerekli şartlar karşılıklı sağlanır.

Sınav yeri belirlendikten sonra, sınav başlama saatinden minimum 48 saat önce, Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu kullanılarak, mümkünse ilgili sınavda sınav yapıcı, mümkün olmadığı durumlarda başka bir sınav yapıcı, Karar Verici tarafından yapılan ilgili gezici sınav biriminin kontrolü, değerlendirilir. Eksik bulunan hususlar Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formunun bir nüshası (fotokopi vb.) bırakılarak bildirilir, eksikliklerin giderilmesi istenir. Bulunan eksikliklerin sınav anına kadar giderilemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, sınav uygulama alanının değiştirilmesi talebi ile İNÜSEM’e bilgilendirir. Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formunun aslı İNÜSEM Merkez ofisine gönderilir. Sınav günü, ilgili sınavın, sınav yapıcısı tarafından eksikliklerin giderilip/giderilmediği aynı form ile kontrol edilir. Eksiklik olmadığı tespit edilirse sınav yapılır, eksikliklerin devam ettiğinin tespiti durumunda İNÜSEM Merkez Ofisi/Müdür konu hakkında bilgilendirilerek sınav ileriki bir tarihe ertelenmek üzere iptal edilir ve MYK’ya bildirim yapılır.

Sınav Yapan Personelin Belirlenmesi

Müdür, sınav yeri ve tarihi belirlendikten sonra ilgili sınavda yeterliliği olan sınav yapıcı personel arasından sınav yapıcı/yapıcıları belirler. Sınavda görevlendirilen personel, sınav prosesinin diğer hiçbir aşamasında görev almamış/almayacak personel arasından seçilir. Belirlenen sınav ekibi Sınav Ekibi Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilir. Sınav yapacak personel belirlenirken aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurulur.

Aday ile sınav yapan personel arasında çıkar ilişkisi olmamasına,

Adayın çalıştığı şirketle sınav yapan personel arasında çıkar ilişkisi olmamasına,

Sınavın yapıldığı kurum/kuruluşla sınav yapan personel arasında çıkar ilişkisi

olmamasına,

Sınav yapan personelin, adayın belgelendirilmesi ve eğitimi konularında görev

almamış olmasına.

 Sınav Hazırlık Çalışması

Sekreter Sınav Yoklama Formunu hazırlayarak Kalite Yöneticisine teslim eder.Sektör Karar vericisi tarafından seçilen sorular, Kalite Yöneticisi yazılım üzerinden, Yazılım Kullanma Talimatı esaslarına göre sınava giren aday sayısı üç fazlası kadar (var ise mülakat ve yazılı sınav için) soru kitapçığı hazırlar ve çıktı alır. Aday sayısı kadar Sınav Memnuniyet Anketi çıktı alır. Hazırlanan soru kitapçıkları Gizliliğin ve Güvenliğin Korunması Prosedürüne göre muhafaza edilir.

 Sınav Ekipmanı/Dokümanının Sınav Alanına Ulaştırılması:

Sınav esnasında kullanılacak Sınav Yoklama Formu, soru kitapçıkları, Sınav Memnuniyet Anketleri vb. doküman ve kayıtlar Gizliliğin ve Güvenliğin Korunması Prosedürü esaslarına göre sınav alanına ulaştırılır. Sınav alanında kullanılması ön görülen alet/ekipman (printer, K.K.D, ölçüm aleti, sınavda kullanılacak alet/ekiman vb.) var ise sınav alanına ulaşımı esnasında zarar görmeyecek şekilde paketlenir ve sınav alanına sevki sağlanır.

 Uygulama Sınav Parçalarının Hazırlanması:

 Sınav yapan personel sınav parçalarını ilgili belgelendirme programında/yeterliliklerde belirtildiği şekilde hazır hale getirir veya getirilmesini sağlar.

 Sınavın Gerçekleştirilmesi:

Mülakat/Yazılı Sınav/Uygulama Sınavı ilgili ulusal yeterliliklerde belirtildiği şekilde, Sınav Uygulama Prosedürüne uygun şekilde gerçekleştirilir. Sınavlar tüm adaylara aynı şart, süre ve seviyede uygulanır. Mülakat/Yazılı Sınav/Uygulama Sınavında tüm adaylar aynı sorulardan sınava tabi tutulurlar. (Soruların sıralaması değişebilir)

 Sınavın Değerlendirilmesi:

Mülakat Sınavı: Sınav yapıcı tarafından adaylara yöneltilen sorulara, verdikleri cevaplara istinaden ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen yöntem esas alınarak değerlendirilir.

Yazılı Sınav: Sınav yapıcı personel tarafından adayların çoktan seçmeli sorulara ve boşluk doldurma sorularına verdikleri cevaplara istinaden cevap anahtarı yardımı ile değerlendirilir.

Uygulama Sınavı: Sınav yapıcı personel tarafından Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu kullanılarak, adaya verilen demo iş/görevin yapılışında adayın bilgi, beceri, yetkinlik, yeterliliğinin ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen yöntem esas alınarak değerlendirilmesidir.

11UY0012-3 Betonarme Demircisi, 12UY048–3 Duvarcı, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi,  11UY0024-3 Sıvacı, 15UY0203-4 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Ulusal Yeterliliklerde;

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik ve performans sınavlarının hepsinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda başarısız olduğu ulusal yeterlilikten belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir. İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan 1 (Bir) sınav hakkı sağlanır. Sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanan adayların ilk girdiği sınavda başarısız olması durumunda başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan 2 (İki) sınav hakkı adaylara sağlanır. Bu haklar dışıntaki sınavlar ilave ücrete tabidir.

11UY0039-3 Ön İplik Operatörü, 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü, 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü ulusal Yeterliliklerde; Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik ve performans sınavlarının hepsinden de başarılı olması gerekir. Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilmesi için teorik bilgi sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan 1 (Bir) sınav hakkı sağlanır. Sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanan adayların ilk girdiği sınavda başarısız olması durumunda başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan 2 (İki) sınav hakkı adaylara sağlanır. Bu haklar dışıntaki sınavlar ilave ücrete tabidir.

Sınav Ekipmanının/Dokümanının İNÜSEM Merkez Ofise Ulaştırılması:

Sınav esnasında kullanılan Sınav Yoklama Formu, soru kitapçıkları, Sınav Memnuniyet Anketleri vb. doküman ve kayıtlar Gizliliğin ve Güvenliğin Korunması Prosedürü esaslarına göre İNÜSEM Merkez Ofisine teslim edilir. Sınav alanında kullanılan İNÜSEM’ e ait alet/ekipman (printer, K.K.D, ölçüm aleti, sınavda kullanılan alet/ekiman vb.) var ise İNÜSEM Merkez Ofise ulaşımı esnasında zarar görmeyecek şekilde paketlenir ve İNÜSEM Merkez Ofise sevki sağlanır.

Sınavların Gözlenmesi:

Müdür, her sınav yapan personel için yılda bir olmak üzere, ikincil bir göz ve performans değerlendirmesi için sektör Karar Vericisini sınav yapıcı olarak görevlendirir. Karar Verici sınava katılarak, sınavın belirlenen şartlara uygun yapılıp yapılmadığını, sınav metodunu, uygulamayı ve sınav yapan personeli izler, aynı zamanda adayın performansı için kendi puanlamasını yapar ve sınav yapıcı performans değerlendirme formuna kayıt eder.

    

inuper.inonu.edu.tr
inuper@inonu.edu.tr
+90 0850346 8 356

İPEK (ŞAHTAŞ) TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri

SINAV YERİ ADRESLERİ

İPEK TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi 9.cadde no:8, 44900/Malatya/(0422)2440065 inuper@inonu.edu.tr------------------------------------------------------------- İNUPER / Tekstil Sektörü Yazılı - İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Zemin Kat Kampüs /Malatya +90 0850346 8 356 inuper@inonu.edu.tr

İNUPER/ Tekstil Sektörü Yazılı – İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri