BELGELENDİRME REHBERİ

Belgelendirme Başvurusu

 

Talep edilen belgenin kapsamı, Başvuru Sahibi tarafından açık olarak ifade edilmelidir. Bu amaçla web sitemizde yer alan Ulusal Yeterlilikler veya Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) web sitesinde yer alan Ulusal Yeterlilikler kısmından yararlanılabilir.

 

Ulusal Yeterliliğin zorunlu kıldığı tüm bilgi ve belgeler, Başvuru Sahibi tarafından karşılanmalıdır. Başvurulacak Ulusal Yeterliliğe göre talep edilen ve var ise eğitim ve deneyim şartları web sitemizde yer alan Ulusal Yeterlilikler veya Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) web sitesinde yer alan Ulusal Yeterlilikler kısmında açıklanmaktadır. Gerektiğinde ilgili nitelikleri kanıtlayıcı ve destekleyici dokümanlar istenebilir.

 

Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı ilgili yeterliliğin zorunlu kıldığı şartları sağlaması ile başvurusu kabul edilir. Söz konusu başvuru için gerekli şartlara uymayan kişilerin başvurusu kabul edilmez.

 

Başvuru sahibine ait genel bilgiler (adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri doğum tarihi, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, engel durumunun olup olmadığı vb) açıkça belirtilecektir, kayıt işlemleri sırasında bu kısımlar doldurulacaktır.

 

Bireysel başvurular için İNÜSEM tarafından talebe göre en geç 4 (dört) ayda bir kez olmak üzere yetkili olduğu meslekler için sınav programları açılmakta ve web sitemizde Sınav Takvimi kısmında kamuya açık bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru talebinin 10 kişinin altında kalması durumunda başvuru sahipleri bir sonraki sınav tarihine aktarılacak ve konu hakkında bilgilendirilecektir. Başvuru sahibinin bu durumu kabul etmemesi durumunda kişinin başvurusu, başvuru evrakları ile birlikte iade edilecektir.

 

Sınav programı sınavın başladığı tarihten en geç 2 (iki) gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri ise sınav öncesine kadar Mesleki Yeterlilik Kurumu portalına yüklenebilir.

 

Kurumsal/Toplu başvurularda başvuru kabulü işlemlerinden sonra en erken 30 (otuz) işgünü veya Gezici sınav birimi yetkilisi ile mutabakata varılan tarihlerde sınav açılacaktır.

 

İlgili Ulusal Yeterliliğin kısıtladığı durumlar dışında, engelli adaylar da sınava tabi tutulacak, başvuru sahibinin engel durumunu başvurusu aşamasında İNÜSEM’e bildirmesi, engel durumunu gösterir raporu İNÜSEM’e ulaştırması ve İNÜSEM yetkilisi tarafından başvurusunun kabul edilmesi durumunda fiziksel destek (okuma yardımı vb. engel grubuna uygun destek) ile süre uzatımı her bir engelli aday için sağlanacaktır.

 

Sınavların gezici sınav yerinde yapılacak olması durumunda, sınav alanı-teçhizatı uygunluk kontrollerinin yapılması ve sınavların açılabilmesi için başvuru aşamasında aşağıda belirtilen dokümanların doldurulması, imzalanması (temsil ve ilzam yetkisine sahip kişi tarafından) ve İNÜSEM’e iletilmesi gerekmektedir.

 

-Gezici Sınav Birimi Sözleşmesi

 

– Sınav Yeri Uygunluk Formu

 

– İlgili Ulusal Yeterlilik Teçhizat Kontrol Formu

 

Tek Nokta Başvuruları (üçüncü kişi veya kuruluş) asgari 10’ar kişilik gruplar için alınacak olup, bu tür başvurular için başvuru aşamasında üçüncü kişi veya kuruluş yetkilisi tarafından (temsil ve ilzama yetkili kişi) EK-1 Tek Nokta Başvurusu Formunun doldurulup imzalanması ve İNÜSEM’e iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi İşsizlik Sigortası Fonu’dan bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabilecektir.

 

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, web adresinde yayınlanmış olan Sınav Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak İNÜSEM’ ye gönderir. Kayıt altına alınan tüm adayların takibi sekteter tarafından kayıt edilir. Başvuru sahipleri başvuru formu ekinde aşağıdaki belgeleri sunar:

 

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Fotoğraf
 • Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge
 • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler,

Başvuru sahibinin kayıt işlemleri öncesinde sınavına gireceği Ulusal Yeterlilik/Yeterlilik Birimine ait sınav ücretini web sitemizde yer alan Ücret Politikası kısımdan seçerek aşağıda belirtilen banka ve hesap numarasına ödemesi gerekmektedir. Dekont üzerinde, başvuru sahibinin adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası, sınava gireceği Ulusal Yeterlilik Adı/Seviyesi yer alacak şekilde ödeme yapılacaktır. (Dekont fotokopisi kayıt işlemleri aşamasında İNÜSEM portalına yüklenecektir.)

 

Banka Adı : Ziraat Bankası

Hesap Adı : İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜSEM)

IBAN NO   : TR350001001490531591875002

 

Başvuru sahibinin, başvuru aşamasında İNÜSEM’e bildirmesi ve talep etmesi durumunda okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için İNÜSEM veya Gezici sınav birimi yetkilisi tarafından soruları okuyacak bir kişi görevlendirilecektir. Bu adayların sınavı diğer adaylardan ayrı tek tek gerçekleştirilecektir.

 

Türkçe bilmeyen adaylar için sınav esnasında İNÜSEM veya Gezici sınav birimi yetkilisi tarafından tercümanlık edecek bir kişi görevlendirilecektir. İşitme engelli adaylar için sınav esnasında İNÜSEM veya Gezici sınav birimi yetkilisi tarafından işaret dili tercümanı görevlendirilecektir.

 

Başvurular ilgili Personel (Sekreter veya Kalite Yönetici Yardımcısı) tarafından kontrol edilecek ve kontroller sonucu herhangi bir eksiklik/yanlışlık görülmemesi ve Başvuru Sahibinin gerekli başvuru şartlarını sağlaması durumunda başvurusu kabul edilecektir. Kontroller sırasında görülen eksiklik/yanlışlıklar için ilgili Personel tarafından Başvuru Sahibi ile iletişime geçilecek ve bu durumda Başvuru Sahibinin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde eksilikleri gidermesi veya yanlışlıkları düzeltmesi gerekecektir.

 

 

Sınav Organizasyonu

 

Sınav organizasyonu ilgili Müdür ile Müdür Yardımcısı tarafından yapılır. Müdür ile Müdür Yardımcısı tarafından karar verilen sınav tarihlerine göre Sekreter tarafından oluşturulan sınav takvimi web sayfasında ilan edilir. Başvuru sahiplerinin belirli bir sınav tarihi için başvurmuş olması ve başvurunun kabul edilerek aday statüsünü kazanması halinde Sekreter tarafından başvurulan sınav tarihi için hazırlanacak Sınava Katılacak Aday Listesine eklenir.

Herhangi bir sınav tarihi ilan edilmeden yapılan başvurular için, sınav tarihi Müdür yada Müdür Yardımcısı tarafından belirlenir. Başvurusu kabul edilerek aday statüsünü kazanmış olanlar için, Sekreter tarafından Sınava Katılacak Aday Listesi buna göre oluşturulur.

Müdür ile Müdür Yardımcısı tarafından belirlenen Karar Verici ve sınav yapıcı, Sınava Katılacak Aday Listesine eklenerek onaylanır. Sınavlar, Sınav Prosedürüne göre Karar Verici ve Sınav yapıcı tarafından yapılır. Sınavda görev alan Sınav Yapıcının desteklenmesi, sınavın lojistik organizasyonu, sınavların yürütülmesi ve değerlendirme sonuçlarının müdüre iletilmesi sınav yapıcı tarafından gerçekleştirilir. Sınavların yürütülmesi ve değerlendirilip ölçülmesi Sınav Yapma Prosedürü detaylandırılmıştır.

 

Sınav Uygulama Alanı Seçilmesi

 

Plana dâhil edilen tüm sınavların uygulama alanı (Sınavın nerede yapılacağı) seçilirken; başvuru yapan adayların ikametgâhları, mevsim şartları, ilgili programda belirtilen şartlar vb. göz önünde bulundurulur. İNÜSEM, gezici sınav merkezleri veya kendi sınav merkezlerinde, sınavlarını gerçekleştirir. Gezici sınav merkezleri için işletmelerle,16 maddeden oluşan işletmenin yükümlülükleri ve İNÜSEM’ nin yükümlülüklerini, karşılıklı yürütme ve bu yürütmenin ne kadar süre ile geçerli olacağını beyan eden protokol ve protokol eki imzalanır. Protokol eki ilgili meslek dallarında, zorunlu birimlerden hangi sınavların işletmede gerçekleşeceğini ifade eder.  Sınav yeri uygunluk formu ile kullanılacak malzeme, gerekli ekipman ve sınav yerinin sınav yapmaya uygun olup olmadığı ile ilgili gerekli şartlar karşılıklı sağlanır.

 

Sınav yeri belirlendikten sonra, sınav başlama saatinden minimum 48 saat önce, Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu kullanılarak, mümkünse ilgili sınavda sınav yapıcı, mümkün olmadığı durumlarda başka bir sınav yapıcı tarafından yapılan ilgili gezici sınav biriminin kontrolü, değerlendirilir. Eksik bulunan hususlar Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formunun bir nüshası (fotokopi vb.) bırakılarak bildirilir, eksikliklerin giderilmesi istenir. Bulunan eksikliklerin sınav anına kadar giderilemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, sınav uygulama alanının değiştirilmesi talebi ile İNÜSEM’ e bilgilendirir. Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formunun aslı İNÜSEM gönderilir. Sınav günü, ilgili sınavın, sınav yapıcısı tarafından eksikliklerin giderilip/giderilmediği aynı form ile kontrol edilir. Eksiklik olmadığı tespit edilirse sınav yapılır, eksikliklerin devam ettiğinin tespiti durumunda İNÜSEM Müdürü konu hakkında bilgilendirilerek sınav ileriki bir tarihe ertelenmek üzere iptal edilir ve MYK’ya bildirim yapılır.

 

Sınav Yapan Personelin Belirlenmesi

 

Müdür, sınav yeri ve tarihi belirlendikten sonra ilgili sınavda yeterliliği olan sınav yapıcı personel arasından sınav yapıcı/yapıcıları belirler. Sınavda görevlendirilen personel, sınav prosesinin diğer hiçbir aşamasında görev almamış/almayacak personel arasından seçilir. Belirlenen sınav ekibi Sınav Ekibi Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilir. Sınav yapacak personel belirlenirken aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurulur.

 • Aday ile sınav yapan personel arasında çıkar ilişkisi olmamasına,
 • Adayın çalıştığı şirketle sınav yapan personel arasında çıkar ilişkisi olmamasına,
 • Sınavın yapıldığı kurum/kuruluşla sınav yapan personel arasında çıkar ilişkisi

olmamasına,

 • Sınav yapan personelin, adayın belgelendirilmesi ve eğitimi konularında görev

almamış olmasına.

 

Sınav Hazırlık Çalışması

 

Soru Bankası içinden Sektör Karar vericisi tarafından snav soruları seçilir. Seçilen soruları Kalite Yöneticisi sınava giren aday sayısının üç fazlası kadar (var ise mülakat ve yazılı sınav için) soru kitapçığı şeklinde hazırlar, çıktısını alır ve kapalı bir zarfa koyar. Zarf, açma yerinden kaşelenir ve müdür ya da müdür yardımcısı tarafından imzalanır ve Sınav Yapıcıya Sınav Evrakları Teslim  Tutanağı ile teslim edilir.

 

Sınav Ekipmanı/Dokümanının Sınav Alanına Ulaştırılması:

 

Sınav esnasında kullanılacak Sınav Yoklama Formu, soru kitapçıkları, Sınav Evrakları Teslim  Tutanağı, Sınav Kontrol Formu, Bireysel Sınav İptal Tutanağı, Sınav Görevli Tutanağı, Sınav Memnuniyet Anketleri vb. doküman ve kayıtlar Gizliliğin ve Güvenliğin Korunması Prosedürü esaslarına göre sınav alanına ulaştırılır. Sınav alanında kullanılması ön görülen alet/ekipman (printer, K.K.D, ölçüm aleti, sınavda kullanılacak alet/ekiman vb.) var ise sınav alanına ulaşımı esnasında zarar görmeyecek şekilde paketlenir ve sınav alanına sevki sağlanır.

 

.

 

Sınavın Gerçekleştirilmesi:

 

Mülakat/Yazılı Sınav/Uygulama Sınavı ilgili ulusal yeterliliklerde belirtildiği şekilde, Sınav Uygulama Prosedürüne uygun şekilde gerçekleştirilir. Sınavlar tüm adaylara aynı şart, süre ve seviyede uygulanır. Mülakat/Yazılı Sınav/Uygulama Sınavında tüm adaylar aynı sorulardan sınava tabi tutulurlar. (Soruların sıralaması değişebilir)

Adaylar kendilerine iletilen tüm sınav ve İSG kurallarına uymak zorundadır. İletilen kurallara uyulmaması, kendisi için temin edilen kişisel koruyucu donanımları kullanmaması veya sınavlar sırasında kendisinin ve etrafındaki kişilerin iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek bir durum yaşatması durumunda adayların sınavı iptal edilerek başarısız sayılır.

 

Sınavlar sırasında cep telefonu kullanımı kesinlikle yasaktır. Sınavlar sırasında cep telefonunun çalması veya cep telefonu ile ilgilenilmesi durumunda aday sınavdan çıkarılarak sınavı iptal edilecektir.

 

Sınavlarda etik olmayan davranışlarda (örneğin kopya çekme, kopya verme, başkası adına sınava katılma, hileli sınav teşebbüslerinde bulunma vb.) bulunulması durumunda Bireysel Sınav İptal Tutanağı ile kayıt altına alınarak sınavı iptal edilir ve aday başarısız sayılır.

 

Sınavın Değerlendirilmesi:

 

Mülakat Sınavı: Sınav yapıcı tarafından adaylara yöneltilen sorulara, verdikleri cevaplara istinaden ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen yöntem esas alınarak değerlendirilir.

 

Yazılı Sınav: Sınav yapıcı personel tarafından adayların çoktan seçmeli sorulara ve boşluk doldurma sorularına verdikleri cevaplara istinaden cevap anahtarı yardımı ile değerlendirilir.

Uygulama Sınavı: Sınav yapıcı personel tarafından Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu kullanılarak, adaya verilen demo iş/görevin yapılışında adayın bilgi, beceri, yetkinlik, yeterliliğinin ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen yöntem esas alınarak değerlendirilmesidir.

11UY0012-3 Betonarme Demircisi, 12UY048–3 Duvarcı, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi,  11UY0024-3 Sıvacı, 15UY0203-4 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Ulusal Yeterliliklerde;

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik ve performans sınavlarının hepsinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda başarısız olduğu ulusal yeterlilikten belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir. İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan 1 (Bir) sınav hakkı sağlanır. Sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanan adayların ilk girdiği sınavda başarısız olması durumunda başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan 2 (İki) sınav hakkı adaylara sağlanır. Bu haklar dışıntaki sınavlar ilave ücrete tabidir.

11UY0039-3 Ön İplik Operatörü, 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü, 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü ulusal Yeterliliklerde; Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik ve performans sınavlarının hepsinden de başarılı olması gerekir. Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilmesi için teorik bilgi sınavından başarılı olması gerekir. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan 1 (Bir) sınav hakkı sağlanır. Sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanan adayların ilk girdiği sınavda başarısız olması durumunda başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilk sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan 2 (İki) sınav hakkı adaylara sağlanır. Bu haklar dışıntaki sınavlar ilave ücrete tabidir.

 

Sınav Ekipmanının/Dokümanının İNÜSEM Merkez Ofise Ulaştırılması:

 

Sınav esnasında kullanılan Sınav Yoklama Formu, soru kitapçıkları, Sınav Memnuniyet Anketleri vb. doküman ve kayıtlar Gizliliğin ve Güvenliğin Korunması Prosedürü esaslarına göre İNÜSEM Merkez Ofisine teslim edilir. Sınav alanında kullanılan İNÜSEM’ e ait alet/ekipman (printer, K.K.D, ölçüm aleti, sınavda kullanılan alet/ekiman vb.) var ise İNÜSEM Ofise ulaşımı esnasında zarar görmeyecek şekilde paketlenir ve İNÜSEM Ofise sevki sağlanır.

 

Sınavların Gözlenmesi:

 

Müdür, her sınav yapan personel için yılda bir olmak üzere, ikincil bir göz ve performans değerlendirmesi için sektör Karar Vericisini sınav yapıcı olarak görevlendirir. Sektör Karar Verici sınava katılarak, sınavın belirlenen şartlara uygun yapılıp yapılmadığını, sınav metodunu, uygulamayı ve sınav yapan personeli izler, aynı zamanda adayın performansı için kendi puanlamasını yapar ve sınav yapıcı performans değerlendirme formuna kayıt eder.

Referans: Performans Değerlendirme Prosedürü

 

 

 

 

Belgelendirme Kararı Alınması:

 

İNÜSEM belgelendirme karar yetkisini kendisinde tutar, hiç bir şekilde dışarıya taşere etmez. İNÜSEM kendi bünyesinde  çalışan personelleri belgelendirme kararı için yetkilendirmiştir. Sınav Ekibinin hazırladığı rapor son karar olmayıp, Sektör Karar Vericisine görüş niteliğindedir. Belgelendirme kararları için gerekli kayıtların Sektör Karar Vericiye sunulması, Müdür koordinasyonunda yapılır. Belgelendirme kararlarını alan kişinin, sınavı gerçekleştirenlerden farklı olması esastır. Sektör Karar Verici, Belgelendirme Karar Formuna göre,  ile ilgili kişinin dosyasında yapılan gözden geçirme ve değerlendirme sonucunda, ilgili kişinin belgelendirilme kararını alır. Sektör Karar Verici yapılan gözden geçirme ve değerlendirme sonucunda, muallâkta kalan, detaylı bilgi gerektiren durumlarda, sınavı yapan sınav yapıcıdan bilgi talep edilebilir. Sınav Sonuçları en geç 30 iş günü içerisinde açıklanır ve elektronik ortamda duyurulur.

 

 

Belgenin Düzenlenmesi

 

Sektör Karar Verici belge verilmesine ilişkin olumlu kararı sonrası, belgelendirme kararını imzalar ve Müdür tarafından, belgelerin düzenlenmesi amacıyla Kalite Yöneticisine iletilir. Kalite Yöneticisi belgelendirilecek kişi listesini Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen belgeler, Müdür tarafından imzalanır, İNÜSEM’ de kalmak üzere bir fotokopisi alınır ve ilgili kişinin dosyasına eklenir. Belge düzenlenen kişiler, Sekreter yada Kalite yönetici Yardımcısı tarafından Belgelendirilmiş Kişiler Listesine kaydedilir. Bu liste İNÜSEM web sayfası inuper.inonu.edu.tr üzerinden ilan edilir. Belgelendirilmiş kişiler eğer işsizlik fonundan yararlanmıyor ise web sitemizde Ücret Politikası kısmında belirtilen “Belge Masraf Karşılığı”nı 5 (beş) işgünü içerisinde İNÜSEM’in hesabına yatırmalıdır. Listenin MYK iletilmesinden sonra onaylı sertifikalar en geç 30 gün içerisinde adaya Belge Teslim Formu ile Belgelendirme Sözleşmesine imzası alınarak teslim edilir. İmzalanan sözleşmenin  bir nüshası adaya verilir. Ayrıca Belge teslimi Kargo, Posta vb. yöntemlerle de yapılabilmektedir. Belgenin kargo, posta vb ulaşım ücretleri belgelendirilmiş kişi tarafından karşılanacaktır.

Adayın talep etmesi durumunda yapılan sınavlarda başarılı olunan yeterlilik birimi(leri) için başarı durumunu gösteren “Yeterlilik Birimi Başarı Belgesi” düzenlenir. Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir Ulusal Yeterliliği oluşturması halinde adayın talebi durumunda, başarı belgeleri birleştirilerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebilir. Daha önceden başka belgelendirme kuruluşu tarafından alınan başarı belgesi mevcut ise aday bu birimlerden muaf tutulur. Bu nedenle bu tür başvurularda adaydan daha önce almış olduğu yeterlilik birimi başarısını gösterecek belge temin edilir.

 

Birim başarısında adayın sınavına girmiş olduğu birimin hem teorik hem de performansa dayalı sınavından başarılı olması gerekir. Adayın sınavına girdiği birimin herhangi bir kısmından (teorik veya performans) başarısız olması halinde başarılı olduğu kısmın sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde diğer kısmından da başarı sağlaması gerekmektedir. Birimlerin (teorik ve performans) başarı geçerlilik süresi belge kararından itibaren 2 (iki) yıl olarak belirlenmiştir.

 

 

Belgenin Kullanılması

 

İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgeleri, gözetim raporlarının olumlu sonuçlanması şartı ile (5) beş yıl süre ile geçerlidir. Belgelerin, kullanımına ilişkin kurallar, İNÜSEM ve kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir. Kişi, yapılan sözleşme ile bu sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Kişiler, Mesleki Yeterlilik Belgelerini sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.

 

Başarısız olan Adaylar

 

Sınav sonuçları başarısız olan adaylar, bir yıl içinde sadece başarısız oldukları birimlerden sınava girerek başarılı olmaları halinde belgelendirilebilirler. Bir yıl içinde girecekleri bu sınavlardan bir sefer için sınav ücreti alınmaz. Bu sınavda da başarısız olan adayların yeniden sınava girebilmeleri için ilgili Ulusal Yeterlilikte öngörülen süre içinde yeniden ücret ödemeksizin tekrar sınava girebilirler.

 

 Gözetim

 

Belgelendirilen kişilerin ilgili ulusal yeterlilikler doğrultusunda ve yetkilendirilen süreler içinde belgelendirme konusu ile ilgili çalıştığının ve belgelendirilen kişinin yeterliliğinin sürdürdüğünün kontrolü sağlamak için yapılır, gözetim faaliyetinin yürütülmesine ilişkin izlenmesi gereken metot ve esasları aşağıda ki gibidir. Aday ve Belgelendirilmiş kişilerin kayıtları Müdür koordinasyonunda Kalite Yöneticisi tarafından tutulur.

Gözetim zamanları ve sıklığı ilgili ulusal yeterlilikler doğrultusunda hazırlanan Ulusal Yeterlilik Matrislerinde tanımlanmıştır. Gözetim zamanına 3 ay, 2 ay ve 1 ay kala belgeli kişi mümkün ise email yoluyla, mümkün olmadığı durumlarda SMS veya telefon ile bilgilendirilir. Gözetim faaliyeti, belgeli kişinin işvereni tarafından doldurulan Gözetim Performans İzleme Formu ile gerçekleştirilir. Belgeli kişinin işvereni tarafından doldurulan Gözetim Performans İzleme Formu İNÜSEM’ e ulaştıktan sonra formda ilgili alanlar Müdür tarafından doldurulur, belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiği tespit edilirse belge geçerliliğini korur.

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini ispat edememesi, belgeli kişiye ulaşılamaması vb.

durumlarda belge askıya alınır, askı süresi maksimum 6 aydır. Askı süresi dolan ve askı sürecine sebep olan durumun ortadan kalkmaması durumunda belge iptal edilir. Askı ve iptal durumları inuper.inonu.edu.tr adresinde yayınlanır.

 

Yeniden Belgelendirme

 

Yeniden Belgelendirme süreleri ilgili ulusal yeterlilikler doğrultusunda hazırlanan Ulusal Yeterlilik Matrislerinde tanımlanmıştır. Yeniden Belgelendirme zamanına 3 ay, 2 ay ve 1 ay kala belgeli kişi mümkün ise e-mail yoluyla, mümkün olmadığı durumlarda SMS veya telefon ile bilgilendirilir. Yeniden belgelendirme sürecinde, belge geçerlilik süresi dolmadan, belgelendirilmiş kişiden, “Gözetim Takip Formu” nu doldurarak İNÜSEM’ ye teslim etmesi istenir. Bu formda belgelendirilmiş personel, gözetim süresine kadar aktif olarak çalışmış olduğu süreleri beyan eder ve kanıtlarını sunar. Ayrıca son çalıştığı işyeri yetkilisinin veya vekilinin düzenleyerek onayladığı” Gözetim Takip Formu ve SGK Kayıt” larını İNÜSEM’ ye iletir. Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen sürede fiilen çalıştığını belgeleyen kişilerin belge süreleri 5 yıl uzatılır.

 

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler uygulama sınavına alınır. Uygulama sınavında başarılı olan kişilerin belge süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen, uygulama sınavında başarısız olan kişilerin belgeleri, belge

geçerlilik tarihi bitiminde iptal edilir. İptal durumları inuper.inonu.edu.tr adresinde yayınlanır.

 

Belgenin İptal Edilmesi ve Askıya Alınması:

 

Belge sahibi başvuru sırasında imzalamış olduğu Aday Sözleşmesi ve Sınav Başvuru Formunun gereğini yerine getirmediği veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespiti halinde askı/iptal işlemleri uygulanır.

 

Belgenin Askıya alınması:

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda Sektör Karar Vericisi kararı ile altı (6) ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır.

 • Belgelendirilmiş kişinin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
 • Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
 • Belgelendirilmiş kişinin gözetim veya yeniden belgelendirme faaliyetlerinin gerekli şartlarda yapılmasına izin vermemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi,
 • Belgelendirme kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliğe ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
 • Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
 • Belge ve logonun yanlış kullanımı,
 • İlk gözetim süresini; sebepsiz olarak 2 hafta ve/veya daha fazla ertelemesi durumunda.

 

Belgenin askıya alınması kararı, Sektör Karar Verici tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. İNÜSEM gerekli gördüğünde, askıya alma süresini, Müdür kararıyla bir defa en çok 3 ay uzatabilir. Askıya alma süresince belgelendirilmiş kişi yanlış bilgilendirme yapamaz. Askıya alınma durumunda, ilgili kişinin mesleki yeterlilik belgesi geçici olarak geçersizdir. Kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. Askıya alma süresince ilgili kişi, belgeye ait haklardan yararlanamaz. Belgenin askıya alınma durumunda, inuper.inonu.edu.tr belge sorgulama ekranından yayınlanarak kamuoyunun erişimine sunulacaktır. Belgesi askıya alınan kişiler, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak, objektif deliller ile İNÜSEM’ e bildirmeleri durumunda askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

 

 

 

 

Belgenin İptal Edilmesi: Aşağıdaki hallerde belge iptal edilmektedir;

 

 • Belge askıya alındıktan sonra, askıdan kalkması için gerekli şartların sağlanmaması,
 • Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
 • İNÜSEM tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün

içerisinde ödenmemesi,

 • Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan sınavlarda ve/veya belirlenen kontrol/gözetim/yeniden belgelendirme faaliyetlerinde müşterinin ulusal yeterlilik şartlarını tamamen yitirdiğinin tespiti,
 • Belgelendirilmiş kişinin belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması,
 • Belgelendirilmiş kişi isteği.

 

Kapsam Daraltma

 

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, İNÜSEM müşterinin belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltır, yeni belge düzenlenir. Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, yeni belge düzenlenir.

 

 

Kapsam Genişletme

 

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki ulusal yeterlilikte belirtilen sınavlara (mülakat, yazılı, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

(Aday Sözleşmesi, Sınav Başvuru Formu vb. tekrar düzenlenir)

 

Belgelendirme Programında Oluşacak Değişiklikler

 

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar mümkün olduğunda e-mail, mümkün olmadığında SMS veya telefonla bilgilendirilir. Belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için mülakat, yazılı sınav, uygulama sınavı seçeneklerinden biri veya birkaçı kullanılabilir. Uygulanabilir olduğunda yeniden belgelendirme prosesi kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için kullanılır.

 

 

 

Belgelerde Bulunan Bilgilerin Güncelliği ve Belge Yenileme

 

Başvuran ya da belgelendirilen personelin kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikler İNÜSEM tarafından güncellenir ve değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde MYK’ ya iletilir. Hatalı, kayıp, yıpranmış vb. belgelerin yenilenmesi ile ilgili belge sahibi İNÜSEM’ e yazılı dilekçe veya elektronik posta yoluyla başvuruda bulunur. Belge sahibi, Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesi’nde belirtilen belge yenileme ücretini İNÜSEM hesaplarına yatırır. İNÜSEM, yeniden belge basımı için MYK web portal üzerinden başvuruda bulunur. Yeni gelen belge, eski belge teslim alınmadan belge sahibine iletilmez. Kayıp belgelerde ise, belge sahibi, belgesini kaybettiğine ilişkin ilanlarını İNÜSEM’ e iletir, ardından yeni belgesini alabilir.

 

Birim Birleştirme

Yetkilendirilmiş başka bir Kuruluşta daha önce sınava girmiş ve yeterlilik kapsamının hepsinden ve/veya bir kısmından başarısız olmuş, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen süre içerisinde İNÜSEM’ e birim tamamlama/birleştirme başvurusunda bulunmuş ise İNÜSEM adaydan ve/ veya kuruluştan adayın ulusal yeterliliğe uygun olarak değerlendirmeye alındığının kanıtlarını ister. İNÜSEM, sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında bu kişilerin kanıtlarını (adayın sınava girdiği belgelendirme kuruluşunun vermiş olduğu birim başarı belgesi) sunması halinde sınava almaktadır. İNÜSEM’ in, sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında, sınava girmiş ve birim bazlı başarılı olmuş adaylar, yetkilendirilmiş başka bir kuruluşta, birim birleştirme sınavına girmek isterler ise İNÜSEM adaya birim başarı belgesi düzenleyerek adaya verilir ve web sitesinde ilan edilir.

    

inuper.inonu.edu.tr
inuper@inonu.edu.tr
+90 0850346 8 356

İPEK (ŞAHTAŞ) TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri

SINAV YERİ ADRESLERİ

İPEK TEKSTİL / Tekstil Sektörü Uygulama Sınav Yeri Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi 9.cadde no:8, 44900/Malatya/(0422)2440065 inuper@inonu.edu.tr------------------------------------------------------------- İNUPER / Tekstil Sektörü Yazılı - İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Zemin Kat Kampüs /Malatya +90 0850346 8 356 inuper@inonu.edu.tr

İNUPER/ Tekstil Sektörü Yazılı – İş ve Yönetim Sektörü Uygulama ve Yazılı Sınav Yeri